您现在的位置是: 首页 > 诗词欣赏 诗词欣赏

儿童三字经全文朗读经典_儿童三字经朗读(全文)

zmhk 2024-06-03 人已围观

简介儿童三字经全文朗读经典_儿童三字经朗读(全文)       现在,请允许我为大家分享一些关于儿童三字经全文朗读经典的相关信息,希望我的回答可以给大家带来一些启发。关于儿童三字经全文朗读经典的讨论,我们开始吧。1.儿童

儿童三字经全文朗读经典_儿童三字经朗读(全文)

       现在,请允许我为大家分享一些关于儿童三字经全文朗读经典的相关信息,希望我的回答可以给大家带来一些启发。关于儿童三字经全文朗读经典的讨论,我们开始吧。

1.儿童版三字经全文带拼音

2.儿童三字经全文朗读「完整」

3.三字经儿歌朗读全文

4.儿童表演三字经全文朗读「简版」

5.标准三字经儿童朗诵是什么?

6.《三字经》全文朗诵及简介

儿童三字经全文朗读经典_儿童三字经朗读(全文)

儿童版三字经全文带拼音

       儿童三字经全文带拼音如下:

       rén zhī chū xìng běn shàn

       人 之 初 , 性 本 善。

       xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

       性 相 近 , 习 相 远。

       gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

       苟 不 教 , 性 乃 迁。

       jiào zhī dào guì yǐ zhuān

       教 之 道 , 贵 以 专。

       xī mèng mǔ zé lín chǔ

       昔 孟 母 , 择 邻 处。

       zǐ bù xué duàn jī zhù

       子 不 学 , 断 机 杼。

       dòu yān shān yǒu yì fāng

       窦 燕 山 , 有 义 方。

       jiào wǔ zǐ míng jù yáng

       教 五 子 , 名 俱 扬。

       yǎng bú jiào fù zhī guò

       养 不 教 , 父 之 过。

       jiào bù yán shī zhī duò

       教 不 严 , 师 之 惰。

       zǐ bù xué fēi suǒ yí

       子 不 学 , 非 所 宜。

       yòu bù xué lǎo hé wéi

       幼 不 学 , 老 何 为。

       yù bù zhuó bù chéng qì

       玉 不 琢 , 不 成 器。

       rén bù xué bù zhī yì

       人 不 学 , 不 知 义。

       wèi rén zǐ fāng shào shí

       为 人 子 , 方 少 时。

       qīn shī yǒu xí lǐ yí

       亲 师 友 , 习 礼 仪。

       xiāng jiǔ líng néng wēn xí

       香 九 龄 , 能 温 席。

       xiào yú qīn suǒ dāng zhí

       孝 于 亲 , 所 当 执。

       róng sì suì néng ràng lí

       融 四 岁 , 能 让 梨。

       tì yú zhǎng yí xiān zhī

       弟 于 长 , 宜 先 知。

       shǒu xiào tì cì jiàn wén

       首 孝 弟 , 次 见 闻。

       zhī mǒu shù shí mǒu wén

       知 某 数 , 识 某 文。

       yī ér shí shí ér bǎi

       一 而 十 , 十 而 百。

       bǎi ér qiān qiān ér wàn

       百 而 千 , 千 而 万。

       sān cái zhě tiān dì rén

       三 才 者 , 天 地 人。

       sān guāng zhě rì yuè xīng

       三 光 者 , 日 月 星。

       sān gāng zhě jūn chén yì

       三 纲 者 , 君 臣 义。

       fù zǐ qīn fū fù shùn

       父 子 亲 , 夫 妇 顺。

       yuē chūn xià yuē qiū dōng

       曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

       cǐ sì shí yùn bù qióng

       此 四 时 , 运 不 穷。

       yuē nán běi yuē xī dōng

       曰 南 北 , 曰 西 东。

       cǐ sì fāng yìng hū zhōng

       此 四 方 , 应 乎 中。

       yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

       曰 水 火 , 木 金 土。

       cǐ wǔ xíng běn hū shù

       此 五 行 , 本 乎 数。

       yuē rén yì lǐ zhì xìn

       曰 仁 义 , 礼 智 信。

       cǐ wǔ cháng bù róng wěn

       此 五 常 , 不 容 紊。

       dào liáng shū mài shǔ jì

       稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

       cǐ liù gǔ rén suǒ shí

       此 六 谷 , 人 所 食。

       mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

       马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。

       cǐ liù chù rén suǒ sì

       此 六 畜 , 人 所 饲。

       yuē xǐ nù yuē āi jù

       曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

       ài wù yù qī qíng jù

       爱 恶 欲 , 七 情 具。

       páo tǔ gé mù shí jīn

       匏 土 革 , 木 石 金。

       sī yǔ zhú nǎi bā yīn

       丝 与 竹, 乃 八 音。

       gāo zēng zǔ fù ér shēn

       高 曾 祖 , 父 而 身。

       shēn ér zǐ zǐ ér sūn

       身 而 子 , 子 而 孙。

       zì zǐ sūn zhì xuán zēng

       自 子 孙 , 至 玄 曾

       nǎi jiǔ zú rén zhī lún

       乃 九 族 , 人 之 伦。

       fù zǐ ēn fū fù cóng

       父 子 恩 , 夫 妇 从。

       xiōng zé yǒu dì zé gōng

       兄 则 友 , 弟 则 恭。

       zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

       长 幼 序 , 友 与 朋。

       jūn zé jìng chén zé zhōng

       君 则 敬 , 臣 则 忠。

       cǐ shí yì rén suǒ tóng

       此 十 义 , 人 所 同。

       fán xùn méng xū jiǎng jiū

       凡 训 蒙 , 须 讲 究。

       xiáng xùn gǔ míng jù dòu

       详 训 诂 , 明 句 读。

       wéi xué zhě bì yǒu chū

       为 学 者 , 必 有 初。

       xiǎo xué zhōng zhì sì shū

       小 学 终 , 至 四 书。

       lún yǔ zhě èr shí piān

       论 语 者 , 二十篇。

       qún dì zǐ jì shàn yán

       群 弟 子 , 记 善 言。

       mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

       孟 子 者 , 七 篇止。

       jiǎng dào dé shuō rén yì

       讲 道 德 , 说 仁 义。

       zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

       作 中 庸 , 子 思 笔。

       zhōng bù piān yōng bú yì

       中 不 偏 , 庸 不 易。

       dà xiǎo dài zhù lǐ jì

       大 小 戴 , 注 礼 记。

       shù shèng yán lǐ yuè bèi

       述 圣 言 , 礼 乐 备。

       yuē guó fēng yuē yǎ sòng

       曰 国 风 , 曰 雅 颂。

       hào sì shī dāng fěng yǒng

       号 四 诗 , 当 讽 咏。

       shī jì wáng chūn qiū zuò

       诗 既 亡 , 春 秋 作。

       yù bāo biǎn bié shàn è

       寓 褒 贬 , 别 善 恶。

       sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

       三 传 者 , 有 公 羊。

       yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

       有 左 氏 , 有 谷 梁。

       jīng jì míng fāng dú zǐ

       经 既 明 , 方 读 子。

       cuō qí yào jì qí shì

       撮 其 要 , 记 其 事。

       wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

       五 子 者 有 荀 扬。

       wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

       文 中 子 , 及 老 庄。

       jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

       经 子 通 , 读 诸 史。

       kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

       考 世 系 , 知 终 始。

       zì xī nóng zhì huáng dì

       自 羲 农 , 至 黄 帝。

       hào sān huáng jū shàng shì

       号 三 皇 , 居 上 世。

       táng yǒu yú hào èr dì

       唐 有 虞 , 号 二 帝。

       xiāng yī xùn chēng shèng shì

       相 揖 逊 , 称 盛 世。

       xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

       夏 有 禹 , 商 有 汤。

       zhōu wén wǔ chēng sān wáng

       周 文 武 , 称 三 王。

       xià chuán zǐ jiā tiān xià

       夏 传 子 , 家 天 下。

       sì bǎi zǎi qiān xià shè

       四 百 载 , 迁 夏 社。

       tāng fá xià guó hào shāng

       汤 伐 夏 , 国 号 商。

       liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

       六 百 载 , 至 纣 亡。

       zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

       周 武 王 , 始 诛 纣。

       bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

       八 百 载 , 最 长 久。

       zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

       周 辙 东 , 王 纲 坠。

       Chěng gān gē shàng yóu shuì

       逞 干 戈 , 尚 游 说。

       shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

       始 春 秋 , 终 战 国。

       wǔ bà qiáng qī xióng chū

       五 霸 强 , 七 雄 出。

       yíng qín shì shǐ jiān bìng

       嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

       chuán èr shì chǔ hàn zhēng

       传 二 世 , 楚 汉 争。

       gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

       高 祖 兴 , 汉 业 建。

       zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

       至 孝 平 , 王 莽 篡。

       guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

       光 武 兴 , 为 东 汉。

       sì bǎi nián zhōng yú xiàn

       四 百 年 , 终 于 献。

       wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

       魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

       hào sān guó qì liǎng jìn

       号 三 国 , 迄 两 晋。

       song qí jì liáng chén chéng

       宋 齐 继 , 梁 陈 承。

       wéi nán cháo dū jīn líng

       为 南 朝 , 都 金 陵。

       běi yuán wèi fēn dōng xi

       北 元 魏 , 分 东 西。

       yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

       宇 文 周 , 与 高 齐。

       dài zhì suí yì tǔ yǔ

       迨 至 隋 , 一 土 宇。

       bú zài chuan shī tǒng xù

       不 再 传 , 失 统 绪。

       táng gāo zǔ qǐ yì shī

       唐 高 祖 , 起 义 师。

       chú suí luàn chuàng guó jī

       除 隋 乱 , 创 国 基。

       èr shí chuán sān bǎi zǎi

       二 十 传 , 三 百 载。

       liáng miè zhī guó nǎi gǎi

       梁 灭 之 , 国 乃 改。

       liáng táng jìn jí hàn zhōu

       梁 唐 晋 , 及 汉 周。

       chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

       称 五 代 , 皆 有 由。

       yán sòng xīng shòu zhōu shàn

       炎 宋 兴 , 受 周 禅。

       shí bā chuán nán běi hùn

       十 八 传 , 南 北 混。

       liáo yǔ jīn dì hào fēn

       辽 与 金 , 帝 号 纷。

       dài miè liáo sòng yóu cún

       迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

       zhì yuán xīng jīn xù xiē

       至 元 兴 , 金 绪 歇。

       yǒu sòng shì yì tong miè

       有 宋 世 , 一 同 灭。

       bìng zhōng guó jiān róng dí

       并 中 国 , 兼 戎 狄。

       míng tài zǔ jiǔ qīn shī

       明 太 祖 , 久 亲 师。

       chuán jiàn wén fāng sì sì

       传 建 文 , 方 四 祀。

       qiān běi jīng yǒng lè sì

       迁 北 京 , 永 乐 嗣。

       dài chóng zhēn méi shān shì

       迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

       qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

       清 太 祖 , 膺 景 命。

       jìng sì fāng kè dà dìng

       靖 四 方 , 克 大 定。

       zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

       至 宣 统 , 乃 大 同。

       shí èr shì qīng zuò zhōng

       十 二 世 , 清 祚 终。

       dú shǐ zhě kǎo shí lù

       读 史 者 , 考 实 录。

       tōng gǔ jīn ruò qīn mù

       通 古 今 , 若 亲 目。

       kǒu ér song xīn ér wéi

       口 而 诵 , 心 而 维。

       cháo yú sī xī yú sī

       朝 于 斯 , 夕 于 斯。

       xī zhòng ní shī xiàng tuó

       昔 仲 尼 , 师 项 橐。

       gǔ shèng xián shàng qín xué

       古 圣 贤 , 尚 勤 学。

       zhào zhōng ling dú lǔ lún

       赵 中 令 , 读 鲁 论。

       bǐ jì shì xué qiě qín

       彼 既 仕 , 学 且 勤。

       pī pú biān xiāo zhú jiǎn

       披 蒲 编 , 削 竹 简。

       bǐ wú shū qiě zhī miǎn

       彼 无 书 , 且 知 勉。

       tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

       头 悬 梁 , 锥 刺 股。

       bǐ bú jiào zì qín kǔ

       彼 不 教 , 自 勤 苦。

       rú náng yíng rú yìng xuě

       如 囊 萤 , 如 映 雪。

       jiā suī pín xué bú chuò

       家 虽 贫 , 学 不 辍。

       rú fù xīn rú guà jiǎo

       如 负 薪 , 如 挂 角。

       shēn suī láo yóu kǔ zhuó

       身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

       sū lǎo quán èr shí qī

       苏 老 泉 , 二 十 七。

       shǐ fā fèn dú shū jí

       始 发 奋 , 读 书 籍。

       bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

       彼 既 老 , 犹 悔 迟。

       ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

       尔 小 生 , 宜 早 思。

       ruò liáng hào bā shí èr

       若 梁 灏 , 八 十 二。

       duì dà tíng kuí duō shì

       对 大 廷 , 魁 多 士。

       bǐ jì chéng zhòng chēng yì

       彼 既 成 , 众 称 异。

       ěr xiǎo shēng yí lì zhì

       尔 小 生 , 宜 立 志。

       yíng bā suì néng yǒng shī

       莹 八 岁 , 能 咏 诗。

       mì qī suì néng fù qí

       泌 七 岁 , 能 赋 棋。

       bǐ yǐng wù rén chēng qí

       彼 颖 悟 , 人 称 奇。

       ěr yòu xué dāng xiào zhī

       尔 幼 学 , 当 效 之。

       cài wén jī néng biàn qín

       蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

       xiè dào yùn néng yǒng yín

       谢 道 韫 , 能 咏 吟。

       bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

       彼 女 子 , 且 聪 敏。

       ěr nán zǐ dāng zì jǐng

       尔 男 子 , 当 自 警。

       táng liú yàn fāng qī suì

       唐 刘 晏 , 方 七 岁。

       jǔ shén tóng zuò zhèng zì

       举 神 童 , 作 正 字。

       bǐ suī yòu shēn yǐ shì

       彼 虽 幼 , 身 已 仕。

       ěr yòu xué miǎn ér zhì

       尔 幼 学 , 勉 而 致。

       yǒu wéi zhě yì ruò shì

       有 为 者 , 亦 若 是。

       quǎn shǒu yè jī sī chén

       犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

       gǒu bù xué hé wéi rén

       苟 不 学 , 曷 为 人。

       cán tǔ sī fēng niàng mì

       蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

       rén bù xué bù rú wù

       人 不 学 , 不 如 物。

       yòu ér xué zhuàng ér xíng

       幼 而 学 , 壮 而 行。

       shàng zhì jūn xià zé mín

       上 致 君 , 下 泽 民。

       yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

       扬 名 声 , 显 父 母。

       guāng yú qián yù yú hòu

       光 于 前 , 裕 于 后。

       rén yí zǐ jīn mǎn yíng

       人 遗 子 , 金 满 赢。

       wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

       我 教 子 , 惟 一 经。

       qín yǒu gōng xì wú yì

       勤 有 功 , 戏 无 益。

       jiè zhī zāi yí miǎn lì

       戒 之 哉 , 宜 勉 力。

儿童三字经全文朗读「完整」

        幼儿新三字经全文朗读

        《三字经》,是中国的.传统启蒙教材。在中国古代经典当中,《三字经》是最浅显易懂的读本之一。下面是我为大家搜集的幼儿新三字经全文朗读,供大家参考。

       

        幼儿新三字经全文朗读

        人之初,性本善,性相近,习相远。苟不教,性乃迁,教之道,贵以专。

        昔孟母,择邻处,子不学,断机杼。窦燕山,有义方,教五子,名俱扬。

        养不教,父之过,教不严,师之惰。子不学,非所宜,幼不学,老何为?

        玉不琢,不成器,人不学,不知义。为人子,方少时,亲师友,习礼仪。

        香九龄,能温席,孝于亲,所当执。融四岁,能让梨,弟于长,宜先知。

        首孝悌,次见闻,知某数,识某文。一而十,十而百,百而千,千而万。

        三才者,天地人,三光者,日月星。三纲者,君臣义,父子亲,夫妇顺。

        曰春夏,曰秋冬,此四时,运不穷。曰南北,曰西东,此四方,应乎中。

        曰水火,木金土,此五行,本乎数。十干者,甲至癸。十二支,子至亥。

        曰黄道,日所躔。曰赤道,当中权。赤道下,温暖极。我中华,在东北。

        曰江河,曰淮济。此四渎,水之纪。曰岱华,嵩恒衡。此五岳,山之名。

        曰士农,曰工商。此四民,国之良。曰仁义,礼智信,此五常,不容紊。

        地所生,有草木。此植物,遍水陆。有虫鱼,有鸟兽。此动物,能飞走。

        稻粱菽,麦黍稷。此六谷,人所食。马牛羊,鸡犬豕。此六畜,人所饲。

        曰喜怒,曰哀惧,爱恶欲,七情具。青赤黄,及白黑,此五色,目所识。

        酸苦甘,及辛咸,此五味,口所含。膻焦香,及腥朽,此五臭,鼻所嗅。

        匏土革,木石金,丝与竹,乃八音。曰平上,曰去入,此四声,宜调协。

        高曾祖,父而身,身而子,子而孙。自子孙,至玄曾,乃九族,人之伦。

        父子恩,夫妇从,兄则友,弟则恭;长幼序,友与朋,君则敬,臣则忠。

        此十义,人所同,当顺叙,勿违背。斩齐衰,大小幼。至缌麻,五服终。

        礼乐射,御书数,古六艺,今不具。唯书学,人共遵,既识字,讲说文。

        有古文,大小篆,隶草继,不可乱。

        若广学,惧其繁,但略说,能知源。凡训蒙,须讲究,详训诂,明句读。

        为学者,必有初,小学终,至四书。论语者,二十篇,群弟子,记善言。

        孟子者,七篇止,讲道德,说仁义。作中庸,子思笔,中不偏,庸不易。

        作大学,乃曾子,自修齐,至平治。孝经通,四书熟,如六经,始可读。

        诗书易,礼春秋,号六经,当讲究。有连山,有归藏,有周易,三易详。

        有典谟,有训诰,有誓命,书之奥。我周公,作周礼,著六官,存治体。

        大小戴,注礼记,述圣言,礼乐备。曰国风,曰雅颂,号四诗,当讽咏。

        诗既亡,春秋作,寓褒贬,别善恶。三传者,有公羊,有左氏,有谷梁。

        经既明,方读子,撮其要,记其事。五子者,有荀扬,文中子,及老庄。

        经子通,读诸史,考世系,知终始。自羲农,至黄帝,号三皇,居上世。

        唐有虞,号二帝,相揖逊,称盛世。夏有禹,商有汤,周文武,称三王。

        夏传子,家天下,四百载,迁夏社。汤伐夏,国号商,六百载,至纣亡。

        周武王,始诛纣,八百载,最长久。周辙东,王纲坠,逞干戈,尚游说。

        始春秋,终战国,五霸强,七雄出。蠃秦氏,始兼并,传二世,楚汉争。

        高祖兴,汉业建,至孝平,王莽篡。光武兴,为东汉,四百年,终于献。

        魏蜀吴,争汉鼎,号三国,迄两晋。宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵。

        北元魏,分东西,宇文周,与高齐。迨至隋,一土宇,不再传,失统绪。

        唐高祖,起义师,除隋乱,创国基。二十传,三百载,梁灭之,国乃改。

        梁唐晋,及汉周,称五代,皆有由。炎宋兴,受周禅。十八传,南北混。

        辽与金,皆称帝,元灭金,绝宋世。舆图广,超前代,九十载,国祚废。

        太祖兴,国大明,号洪武,都金陵。迨成祖,迁燕京,十六世,至崇祯。

        权阉肆,寇如林,李闯出,神器焚。清世祖,膺景命,靖四方,克大定。

        由康雍,历乾嘉。民安富,治绩夸。道咸间,变乱起。始英法,扰都鄙。

        同光后,宣统弱。传九帝,满清殁。革命兴,废帝制。立宪法,建民国。

        古今史,全在兹。载治乱,知兴衰。史虽繁,读有次。史记一,汉书二。

        后汉三,国志四。兼证经,参通鉴。读史者,考实录,通古今,若亲目。

        口而诵,心而惟,朝于斯,夕于斯。昔仲尼,师项橐,古圣贤,尚勤学。

        赵中令,读鲁论,彼既仕,学且勤。彼蒲编,削竹简,彼无书,且知勉。

        头悬梁,锥刺股,彼不教,自勤苦。如囊萤,如映雪,家虽贫,学不辍。

        如负薪,如挂角,身虽劳,犹苦卓。苏老泉,二十七,始发愤,读书籍。

        彼既老,犹悔迟,尔小生,宜早思。若梁灏,八十二,对大廷,魁多士。

        彼既成,众称异,尔小生,宜立志。莹八岁,能咏诗,泌七岁,能赋棋。

        彼颖悟,人称奇,尔幼学,当效之。蔡文姬,能辨琴,谢道韫,能咏吟。

        彼女子,且聪敏,尔男子,当自警。唐刘晏,方七岁,举神童,作正字。

        彼虽幼,身已仕,尔幼学,勉而致。有为者,亦若是。

        犬守夜,鸡司晨,苟不学,曷为人?蚕吐丝,蜂酿蜜,人不学,不如物。

        幼而学,壮而行,上致君,下泽民。扬名声,显父母,光于前,裕于后。

        人遗子,金满籯,我教子,惟一经。勤有功,戏无益,戒之哉,宜勉力。

;

三字经儿歌朗读全文

        儿童三字经全文朗读「完整」

        《三字经》是中国古代传统的启蒙教材,经常用于幼儿的'识字启蒙。下面是我为大家搜集的儿童三字经全文朗读 ,欢迎大家参考借鉴。

       

        儿童三字经全文朗读?

        人之初,性本善,性相近,习相远。苟不教,性乃迁,教之道,贵以专。

        昔孟母,择邻处,子不学,断机杼。窦燕山,有义方,教五子,名俱扬。

        养不教,父之过,教不严,师之惰。子不学,非所宜,幼不学,老何为?

        玉不琢,不成器,人不学,不知义。为人子,方少时,亲师友,习礼仪。

        香九龄,能温席,孝于亲,所当执。融四岁,能让梨,弟于长,宜先知。

        首孝悌,次见闻,知某数,识某文。一而十,十而百,百而千,千而万。

        三才者,天地人,三光者,日月星。三纲者,君臣义,父子亲,夫妇顺。

        曰春夏,曰秋冬,此四时,运不穷。曰南北,曰西东,此四方,应乎中。

        曰水火,木金土,此五行,本乎数。十干者,甲至癸。十二支,子至亥。

        曰黄道,日所躔。曰赤道,当中权。赤道下,温暖极。我中华,在东北。

        曰江河,曰淮济。此四渎,水之纪。曰岱华,嵩恒衡。此五岳,山之名。

        曰士农,曰工商。此四民,国之良。曰仁义,礼智信,此五常,不容紊。

        地所生,有草木。此植物,遍水陆。有虫鱼,有鸟兽。此动物,能飞走。

        稻粱菽,麦黍稷。此六谷,人所食。马牛羊,鸡犬豕。此六畜,人所饲。

        曰喜怒,曰哀惧,爱恶欲,七情具。青赤黄,及白黑,此五色,目所识。

        酸苦甘,及辛咸,此五味,口所含。膻焦香,及腥朽,此五臭,鼻所嗅。

        匏土革,木石金,丝与竹,乃八音。曰平上,曰去入,此四声,宜调协。

        高曾祖,父而身,身而子,子而孙。自子孙,至玄曾,乃九族,人之伦。

        父子恩,夫妇从,兄则友,弟则恭;长幼序,友与朋,君则敬,臣则忠。

        此十义,人所同,当顺叙,勿违背。斩齐衰,大小幼。至缌麻,五服终。

        礼乐射,御书数,古六艺,今不具。唯书学,人共遵,既识字,讲说文。

        有古文,大小篆,隶草继,不可乱。

        若广学,惧其繁,但略说,能知源。凡训蒙,须讲究,详训诂,明句读。

        为学者,必有初,小学终,至四书。论语者,二十篇,群弟子,记善言。

        孟子者,七篇止,讲道德,说仁义。作中庸,子思笔,中不偏,庸不易。

        作大学,乃曾子,自修齐,至平治。孝经通,四书熟,如六经,始可读。

        诗书易,礼春秋,号六经,当讲究。有连山,有归藏,有周易,三易详。

        有典谟,有训诰,有誓命,书之奥。我周公,作周礼,著六官,存治体。

        大小戴,注礼记,述圣言,礼乐备。曰国风,曰雅颂,号四诗,当讽咏。

        诗既亡,春秋作,寓褒贬,别善恶。三传者,有公羊,有左氏,有谷梁。

        经既明,方读子,撮其要,记其事。五子者,有荀扬,文中子,及老庄。

        经子通,读诸史,考世系,知终始。自羲农,至黄帝,号三皇,居上世。

        唐有虞,号二帝,相揖逊,称盛世。夏有禹,商有汤,周文武,称三王。

        夏传子,家天下,四百载,迁夏社。汤伐夏,国号商,六百载,至纣亡。

        周武王,始诛纣,八百载,最长久。周辙东,王纲坠,逞干戈,尚游说。

        始春秋,终战国,五霸强,七雄出。蠃秦氏,始兼并,传二世,楚汉争。

        高祖兴,汉业建,至孝平,王莽篡。光武兴,为东汉,四百年,终于献。

        魏蜀吴,争汉鼎,号三国,迄两晋。宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵。

        北元魏,分东西,宇文周,与高齐。迨至隋,一土宇,不再传,失统绪。

        唐高祖,起义师,除隋乱,创国基。二十传,三百载,梁灭之,国乃改。

        梁唐晋,及汉周,称五代,皆有由。炎宋兴,受周禅。十八传,南北混。

        辽与金,皆称帝,元灭金,绝宋世。舆图广,超前代,九十载,国祚废。

        太祖兴,国大明,号洪武,都金陵。迨成祖,迁燕京,十六世,至崇祯。

        权阉肆,寇如林,李闯出,神器焚。清世祖,膺景命,靖四方,克大定。

        由康雍,历乾嘉。民安富,治绩夸。道咸间,变乱起。始英法,扰都鄙。

        同光后,宣统弱。传九帝,满清殁。革命兴,废帝制。立宪法,建民国。

        古今史,全在兹。载治乱,知兴衰。史虽繁,读有次。史记一,汉书二。

        后汉三,国志四。兼证经,参通鉴。读史者,考实录,通古今,若亲目。

        口而诵,心而惟,朝于斯,夕于斯。昔仲尼,师项橐,古圣贤,尚勤学。

        赵中令,读鲁论,彼既仕,学且勤。彼蒲编,削竹简,彼无书,且知勉。

        头悬梁,锥刺股,彼不教,自勤苦。如囊萤,如映雪,家虽贫,学不辍。

        如负薪,如挂角,身虽劳,犹苦卓。苏老泉,二十七,始发愤,读书籍。

        彼既老,犹悔迟,尔小生,宜早思。若梁灏,八十二,对大廷,魁多士。

        彼既成,众称异,尔小生,宜立志。莹八岁,能咏诗,泌七岁,能赋棋。

        彼颖悟,人称奇,尔幼学,当效之。蔡文姬,能辨琴,谢道韫,能咏吟。

        彼女子,且聪敏,尔男子,当自警。唐刘晏,方七岁,举神童,作正字。

        彼虽幼,身已仕,尔幼学,勉而致。有为者,亦若是。

        犬守夜,鸡司晨,苟不学,曷为人?蚕吐丝,蜂酿蜜,人不学,不如物。

        幼而学,壮而行,上致君,下泽民。扬名声,显父母,光于前,裕于后。

        人遗子,金满籯,我教子,惟一经。勤有功,戏无益,戒之哉,宜勉力。

;

儿童表演三字经全文朗读「简版」

        三字经儿歌朗读全文

        三字经儿歌是通过对中国传统文化国学经典《三字经》改变而成,三字经儿歌通过欢畅的曲调,朗朗上口的曲调,把国学经典《三字经》通过儿歌形式展现,更能生动的让小朋友中国传统儒家思想,尊老爱幼,尊敬师长。三字经儿歌对儿童的`启蒙起到积极的作用! 下面是我为大家分享有关三字经儿歌朗读全文,欢迎大家阅读与学习!

       

        1、三字经儿歌-人之初歌词

        人之初,性本善,性相近,习相远,苟不教,性乃迁,教之道,贵以专

        昔孟母,择邻处,子不学,断机杼,窦燕山,有义方,教五子,名俱扬

        养不教,父之过,教不严,师之惰,子不学,非所宜,幼不学,老何为

        玉不琢,不成器,人不学,不知义

        2、三字经儿歌-有连山歌词:

        有连山,有归藏,有归藏,有周易,三易详,三易详,有典谟,有训诰,有训诰,有誓命,书之奥,书之奥。

        我周公,作周礼,作周礼,著六官,存治体,存治体,大小戴,注礼记,注礼记,述圣言,礼乐备,礼乐备。

        曰国风,曰雅颂,曰雅颂,号四诗,当讽咏,当讽咏,诗既亡,春秋作,春秋作,寓褒贬,别善恶,别善恶。哒哒哒--------

        三传者,有公羊,有公羊,有左氏,有毂梁,有毂梁,经既明,方读子,方读子,撮其要,记其事,记其事。

        五子者,有荀扬,有荀扬,文中子,及老庄,及老庄,经子通,读诸史,读诸史,考世系,知终始,知终始。哒哒哒------

        3、三字经儿歌-高曾祖歌词:

        高曾祖,父而身,父而身,身而子,子而孙,子而孙.自子孙,至玄曾.乃九族,人之伦,人之伦.

        高曾祖,父而身,身而子,身而子,子而孙,自子孙,至玄曾,乃九族,人之伦,人之伦.

        4、三字经儿歌-青赤黄歌词:

        青赤黄,乃黑白,此五色,目所识,青赤黄,乃黑白,此五色,目所识

        酸苦甘,乃辛咸,此五味,口所含,膻焦香,乃腥朽,此五臭,鼻所嗅,

        5、三字经儿歌-自羲农歌词:

        啦啦啦啦,自羲农,啦啦啦啦,至黄帝,啦啦啦啦,号三皇,居呀居上世,

        啦啦啦啦,唐有虞,啦啦啦啦,号二帝,啦啦啦啦,相揖逊,称呀称盛世,

        夏有禹,尚有汤,周文武,称三王,啦啦啦啦,夏传子,啦啦啦啦,家天下,

        啦啦啦啦,四百载,迁呀迁夏社。

        啦啦啦啦,汤伐夏,啦啦啦啦,国号商,啦啦啦啦,六百载,至呀至纣亡

        啦啦啦啦,周武王,啦啦啦啦,始诛纣,啦啦啦啦,八百载,最呀最长久,

        周辙东,王纲坠,逞干戈,尚游说,啦啦啦啦,始春秋,啦啦啦啦,终战国,

        啦啦啦啦,五霸强,七呀七雄出。

        啦啦啦啦,赢秦氏,啦啦啦啦,始兼并,啦啦啦啦,传二世,楚呀楚汉争,

        啦啦啦啦,高祖兴,啦啦啦啦,汉业建,啦啦啦啦,至孝平,王呀王莽篡,

        光武兴,为东汉,四百年,终于献,啦啦啦啦,魏蜀吴,啦啦啦啦,争汉鼎,

        啦啦啦啦号三国,迄呀迄两晋。

        啦啦啦啦,宋齐继,啦啦啦啦,梁陈承,啦啦啦啦,为南朝,都呀都金陵,

        啦啦啦啦,北元魏,啦啦啦啦,分东西,啦啦啦啦,宇文周,与呀与高齐,

        迨至隋,一土宇,不再传,失统绪,啦啦啦啦,唐高祖,啦啦啦啦,起义师,

        啦啦啦啦,除隋乱,创呀创国基。

;

标准三字经儿童朗诵是什么?

        儿童表演三字经全文朗读「简版」

        三字经是中国最经典的少儿启蒙学习读物,通过阅读三字经可以掌握不少基础知识。下面是我精心整理的儿童表演三字经全文朗读,希望能给大家带来帮助!

       

        儿童表演三字经全文朗读

        人之初,性本善,性相近,习相远。苟不教,性乃迁,教之道,贵以专。

        昔孟母,择邻处,子不学,断机杼。窦燕山,有义方,教五子,名俱扬。

        养不教,父之过,教不严,师之惰。子不学,非所宜,幼不学,老何为?

        玉不琢,不成器,人不学,不知义。为人子,方少时,亲师友,习礼仪。

        香九龄,能温席,孝于亲,所当执。融四岁,能让梨,弟于长,宜先知。

        首孝悌,次见闻,知某数,识某文。一而十,十而百,百而千,千而万。

        三才者,天地人,三光者,日月星。三纲者,君臣义,父子亲,夫妇顺。

        曰春夏,曰秋冬,此四时,运不穷。曰南北,曰西东,此四方,应乎中。

        曰水火,木金土,此五行,本乎数。十干者,甲至癸。十二支,子至亥。

        曰黄道,日所躔。曰赤道,当中权。赤道下,温暖极。我中华,在东北。

        曰江河,曰淮济。此四渎,水之纪。曰岱华,嵩恒衡。此五岳,山之名。

        曰士农,曰工商。此四民,国之良。曰仁义,礼智信,此五常,不容紊。

        地所生,有草木。此植物,遍水陆。有虫鱼,有鸟兽。此动物,能飞走。

        稻粱菽,麦黍稷。此六谷,人所食。马牛羊,鸡犬豕。此六畜,人所饲。

        曰喜怒,曰哀惧,爱恶欲,七情具。青赤黄,及白黑,此五色,目所识。

        酸苦甘,及辛咸,此五味,口所含。膻焦香,及腥朽,此五臭,鼻所嗅。

        匏土革,木石金,丝与竹,乃八音。曰平上,曰去入,此四声,宜调协。

        高曾祖,父而身,身而子,子而孙。自子孙,至玄曾,乃九族,人之伦。

        父子恩,夫妇从,兄则友,弟则恭;长幼序,友与朋,君则敬,臣则忠。

        此十义,人所同,当顺叙,勿违背。斩齐衰,大小幼。至缌麻,五服终。

        礼乐射,御书数,古六艺,今不具。唯书学,人共遵,既识字,讲说文。

        有古文,大小篆,隶草继,不可乱。

        若广学,惧其繁,但略说,能知源。凡训蒙,须讲究,详训诂,明句读。

        为学者,必有初,小学终,至四书。论语者,二十篇,群弟子,记善言。

        孟子者,七篇止,讲道德,说仁义。作中庸,子思笔,中不偏,庸不易。

        作大学,乃曾子,自修齐,至平治。孝经通,四书熟,如六经,始可读。

        诗书易,礼春秋,号六经,当讲究。有连山,有归藏,有周易,三易详。

        有典谟,有训诰,有誓命,书之奥。我周公,作周礼,著六官,存治体。

        大小戴,注礼记,述圣言,礼乐备。曰国风,曰雅颂,号四诗,当讽咏。

        诗既亡,春秋作,寓褒贬,别善恶。三传者,有公羊,有左氏,有谷梁。

        经既明,方读子,撮其要,记其事。五子者,有荀扬,文中子,及老庄。

        经子通,读诸史,考世系,知终始。自羲农,至黄帝,号三皇,居上世。

        唐有虞,号二帝,相揖逊,称盛世。夏有禹,商有汤,周文武,称三王。

        夏传子,家天下,四百载,迁夏社。汤伐夏,国号商,六百载,至纣亡。

        周武王,始诛纣,八百载,最长久。周辙东,王纲坠,逞干戈,尚游说。

        始春秋,终战国,五霸强,七雄出。蠃秦氏,始兼并,传二世,楚汉争。

        高祖兴,汉业建,至孝平,王莽篡。光武兴,为东汉,四百年,终于献。

        魏蜀吴,争汉鼎,号三国,迄两晋。宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵。

        北元魏,分东西,宇文周,与高齐。迨至隋,一土宇,不再传,失统绪。

        唐高祖,起义师,除隋乱,创国基。二十传,三百载,梁灭之,国乃改。

        梁唐晋,及汉周,称五代,皆有由。炎宋兴,受周禅。十八传,南北混。

        辽与金,皆称帝,元灭金,绝宋世。舆图广,超前代,九十载,国祚废。

        太祖兴,国大明,号洪武,都金陵。迨成祖,迁燕京,十六世,至崇祯。

        权阉肆,寇如林,李闯出,神器焚。清世祖,膺景命,靖四方,克大定。

        由康雍,历乾嘉。民安富,治绩夸。道咸间,变乱起。始英法,扰都鄙。

        同光后,宣统弱。传九帝,满清殁。革命兴,废帝制。立宪法,建民国。

        古今史,全在兹。载治乱,知兴衰。史虽繁,读有次。史记一,汉书二。

        后汉三,国志四。兼证经,参通鉴。读史者,考实录,通古今,若亲目。

        口而诵,心而惟,朝于斯,夕于斯。昔仲尼,师项橐,古圣贤,尚勤学。

        赵中令,读鲁论,彼既仕,学且勤。彼蒲编,削竹简,彼无书,且知勉。

        头悬梁,锥刺股,彼不教,自勤苦。如囊萤,如映雪,家虽贫,学不辍。

        如负薪,如挂角,身虽劳,犹苦卓。苏老泉,二十七,始发愤,读书籍。

        彼既老,犹悔迟,尔小生,宜早思。若梁灏,八十二,对大廷,魁多士。

        彼既成,众称异,尔小生,宜立志。莹八岁,能咏诗,泌七岁,能赋棋。

        彼颖悟,人称奇,尔幼学,当效之。蔡文姬,能辨琴,谢道韫,能咏吟。

        彼女子,且聪敏,尔男子,当自警。唐刘晏,方七岁,举神童,作正字。

        彼虽幼,身已仕,尔幼学,勉而致。有为者,亦若是。

        犬守夜,鸡司晨,苟不学,曷为人?蚕吐丝,蜂酿蜜,人不学,不如物。

        幼而学,壮而行,上致君,下泽民。扬名声,显父母,光于前,裕于后。

        人遗子,金满籯,我教子,惟一经。勤有功,戏无益,戒之哉,宜勉力。

;

《三字经》全文朗诵及简介

       1、人之初,性本善。性相近,习相远。

       解释人出生之初,禀性本身都是善良的,天性也都相差不多,只是后天所处的环境不同和所受教育不同,彼此的习性才形成了巨大的差别。

       2、苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。

       解释如果从小不好好教育,善良的本性就会变坏。为了使人不变坏,最重要的方法就是要专心一致地去教育孩子。

       3、昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。

       解释战国时,孟子的母亲曾三次搬家,是为了使孟子有个好的学习环境。一次孟子逃学,孟母就折断了织布的机杼来教育孟子。

       4、窦燕山,有义方。教五子,名俱扬。

       解释五代时,燕山人窦禹钧教育儿子很有方法,他教育的五个儿子都很有成就,同时科举成名。

       5、养不教,父之过。教不严,师之惰。

       解释仅仅是供养儿女吃穿,而不好好教育,是父母的过错。只是教育,但不严格要求就是做老师的懒惰了。

        《三字经》全文朗诵及简介

        《千字文》是用一千个不重复的汉字编纂而成的一篇韵文,词藻华丽,语言优美,文学价值极高,历来受到文人墨客的喜爱。下面是我为大家分享有关,欢迎大家阅读与学习!

       

        三 字 经

        1.人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵

        以专。昔孟母,择邻处,子不学,断机杼。窦燕山,有义方,教五子,

        名俱扬。养不教,父之过。教不严,师之惰。

        2.子不学,非所宜。幼不学,老何为?玉不琢,不成器。人不学,不知义。

        为人子,方少时,亲师友,习礼仪。香九龄,能温席。孝于亲,所当执。

        融四岁,能让梨。弟于长,宜先知。首孝弟,次见闻,知某数,识某文。

        一而十,十而百,百而千,千而万。三才者,天地人。三光者,日月星。

        三纲者,君臣义,父子亲,夫妇顺。

        3.曰春夏,曰秋冬,此四时,运不穷。曰南北,曰西东,此四方,应乎中。

        曰水火,木金土,此五行,本乎数。曰仁义,礼智信,此五常,不容紊。

        稻粱菽,麦黍稷,此六谷,人所食。马牛羊,鸡犬豕,此六畜,人所饲。

        曰喜怒,曰哀惧,爱恶欲,七情具。匏土革,木石金,与丝竹,乃八音。

        高曾祖,父而身,身而子,子而孙。自子孙,至元曾,乃九族,而之伦。

        父子恩,夫妇从。兄则友,弟则恭。长幼序,友与朋。君则敬,臣则忠。

        此十义,人所同。

        4.凡训蒙,须讲究,详训诂,名句读。为学者,必有初,小学终,至四书。

        论语者,二十篇,群弟子,记善言。孟子者,七篇止,讲道德,说仁义。

        作中庸,子思笔,中不偏,庸不易。作大学,乃曾子,自修齐,至平治。

        孝经通,四书熟,如六经,始可读。

        5.诗书易,礼春秋,号六经,当讲求。有连山,有归藏,有周易,三易详。

        有典谟,有训诰。有誓命,书之奥。我周公,作周礼,著六官,存治体。

        大小戴,注礼记,述圣言,礼乐备。曰国风,曰雅颂,号四诗,当讽咏。

        诗既亡,春秋作,寓褒贬,别善恶。三传者,有公羊,有左氏,有彀梁。

        6.经既明,方读子。撮其要,记其事。五子者,有荀杨,文中子,及老庄。

        经子通,读诸史,考世系,知终始。自羲农,至黄帝,号三皇,居上世。

        唐有虞,号二帝,相揖逊,称盛世。夏有禹,商有汤,周文王,称三王。

        夏传子,家天下,四百载,迁夏社。汤伐夏,国号商,六百载,至纣亡。

        周武王,始诛纣,八百载,最长久。

        7.周辙东,王纲堕,逞干戈,尚游说。始春秋,终战国,五霸强,七雄出。

        嬴秦氏,始兼并,传二世,楚汉争。高祖兴,汉业建,至孝平,王莽篡。

        光武兴,为东汉,四百年,终于献。魏蜀吴,争汉鼎,号三国,迄两晋。

        8.宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵。北元魏,分东西,宇文周,兴高齐。

        迨至隋,一土宇,不再传,失统绪。唐高祖,起义师,除隋乱,创国基。

        二十传,三百载,梁灭之,国乃改。梁唐晋,及汉周,称五代,皆有由。

        炎宋兴,受周禅,十八传,南北混。辽与金,帝号纷,迨灭辽,宋犹存。

        至元兴,金绪歇,有宋世,一同灭,并中国,兼戎狄。

        9.明太祖,久亲师,传建文,方四祀。迁北京,永乐嗣,迨崇祯,煤山逝。

        清太祖,膺景命,靖四方,克大定。至宣统,乃大同,十二世,清祚终。

        度史者 考实录,通古今,若亲目。口而诵,心而惟,朝于斯,夕于斯。

        10.昔仲尼,师项橐,古圣贤,尚勤学。赵中令,读鲁论,彼既仕,学且勤。

        披蒲编,削竹简。彼无书,且知勉。头悬梁,锥刺股。彼不教,自勤苦。

        11.如囊萤,如映雪,家虽贫,学不缀。如负薪,如挂角,身虽劳,犹苦卓。

        苏老泉,二十七,始发愤,读书籍。彼既老,犹悔迟。尔小生,宜早思。

        12.若梁灏,八十二,对大廷,魁多士。彼既成,众称异。尔小生,宜立志。

        莹八岁,能咏诗。泌七岁,能赋棋。彼颖悟,人称奇。尔幼学,当效之。

        蔡文姬,能辨琴。谢道韫,能咏吟。彼女子,且聪敏。尔男子,当自警。

        唐刘晏,方七岁,举神童,作正字。彼虽幼,身己仕。尔幼学,勉而致。

        有为者,亦若是。犬守夜,鸡司晨。苟不学,曷为人!蚕吐丝,蜂酿蜜。

        人不学,不如物。

        13.幼而学,壮而行,上致君,下泽民。扬名声,显父母,光于前,裕于后。

        人遗子,金满籝。我教子,惟一经。勤有功,戏无益。戒之哉,宜勉力。

        (三字经 终)

        《三字经》《百家姓》《千字文》合称“三百千”,又叫“三家村”,是我国传统开蒙教育的第一书,知名度极高,可以说是家喻户晓,无人不知。“三百千”之中以《三字经》为首,称为“经”,以《千字文》垫底称为“文”。当然,在文字难度、知识水平、文学素养等诸方面,《千字文》要求高。没有一定的文字学基础和文化素养,对《千字文》是既读不懂,也欣赏不了。从时间上来说,《千字文》成文于六朝时期,出现的最早;《三字经》成文于南宋末年,直到元朝才开始流通,明清时期才流传开。

        在教学的顺序上是《三字经》第一,《千字文》最末。其中的道理,一是先简后繁,这很好理解;二就是“经”与“文”的根本区别。经者经舆大道,是天下车马行人经行的必由之路,引伸义就是规律、原理、原则与方法。自古以来,圣人的书叫做经典,因其讲述的是恒常不变的宇宙真相,是放之四海而皆准的真理,所以有四书、五经等经典。《三字经》既敢称为经,而且被千古传颂,这就非常耐人寻味了。

        《千字文》是用一千个不重复的汉字编纂而成的一篇韵文,词藻华丽,语言优美,文学价值极高,历来受到文人墨客的喜爱。《三字经》则不然,它“字有重复,词无藻彩”,即不讲究对仗,语言也不甚优美。但《三字经》朴实无华,用极简洁通俗的白话讲出了亘古不变的大道理,这就非常难能可贵了。因此“三百千”中最难理解的是《三字经》,最难讲的也是《三字经》,没有丰富的学识、没有自己的感悟和体会,仅仅凭借文字是绝对无法理解经义的。相反,随着阅历的增加与人生经验的积累,对《三字经》的理解会越来越深,以至越到晚年越喜欢《三字经》,这也是为什么来听《三字经》讲座的老年人很多。

        与《千字文》同理,《三字经》也是一部高度浓缩的中国文化史,但《三字经》不受文字限制,用通俗的文字将经史子集等各部类的知识揉合在一起,真正是“淹贯三才,出入经史”,全文用典极多,全篇充满了积极向上的乐观精神。清人王晋升就称《三字经》是“蒙求之津逮,大学之滥觞”;清人贺兴思称其是“一部袖里《通鉴纲目》也”;近人章太炎也称赞《三字经》“其启人知识,过之《急就章》与《凡将篇》之比矣……今之教科书,固勿如三字经远甚也”

        在《三字经》出现之前,几乎所有的蒙学读物都是四言的,也就是四个字一句,例如《千字文》《百家姓》都是四言,四个字读起来不上口,小孩子不容易唱颂。《三字经》则以三言形式出现,三个字一句,四句一组,读起来轻松愉快,更符合儿歌的特点,所以明朝赵南星称其“句短而易读,殊便于开蒙”,故此为蒙学第一书。

        简介:

        《三字经》,是中国的传统启蒙教材。在中国古代经典当中,《三字经》是最浅显易懂的'读本之一。《三字经》取材典范,包括中国传统文化的文学、历史、哲学、天文地理、人伦义理、忠孝节义等等,而核心思想又包括了“仁,义,诚,敬,孝。”背诵《三字经》的同时,就了解了常识、传统国学及历史故事,以及故事内涵中的做人做事道理。

        在格式上,三字一句朗朗上口,因其文通俗、顺口、易记等特点,使其与《百家姓》、《千字文》并称为中国传统蒙学三大读物,合称“三百千”。《三字经》与《百家姓》、《千字文》并称为三大国学启蒙读物。《三字经》是中华民族珍贵的文化遗产,它短小精悍、琅琅上口,千百年来,家喻户晓。其内容涵盖了历史、天文、地理、道德以及一些民间传说,所谓“熟读《三字经》,可知千古事”。基于历史原因,《三字经》难免含有一些精神糟粕、艺术瑕疵,但其独特的思想价值和文化魅力仍然为世人所公认,被历代中国人奉为经典并不断流传。

        三字经作者:王应麟。

        王应麟南宋著名学者、教育家、政治家。字伯厚,号深宁居士,又号厚斋。庆元府鄞县人。其博学多才,学宗朱熹,涉猎经史百家、天文地理,熟悉掌故制度,长于考证。南宋灭亡以后,他隐居乡里,闭门谢客,著书立说。著有《三字经》、《小学绀珠》、《玉海》等。

        王应麟隐居二十载,所有著作,只写甲子不写年号,以示不向元朝称臣。他一生著作甚丰,有《困学纪闻》、《玉海》、《诗考》、《诗地理考》、《汉艺文志考证》、《玉堂类稿》、《深宁集》等六百多卷。但是知名度最高的反而是这部《三字经》,这可能是他做梦也想不到的事。王应麟晚年为教育本族子弟读书,编写了一本融会中国文化精粹的“三字歌诀”。他是通古博今的大儒,举重若轻的大家手笔写出这部“三字歌诀”,当然是非同凡响。其著作学甚多且学术价值甚高,到清朝时才开始较为人所重视,其中《玉海》为百科全书式的著作,为其准备博学宏词考试时所整理的。《困学纪闻》是笔记类的著作,集合其大量经史研究的心得成果。《汉制考》为历史著作。《通鉴地理通释》是历史地理学的著作。著有家喻户晓的儿童启蒙读物《三字经》。

;

       好了,今天关于“儿童三字经全文朗读经典”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“儿童三字经全文朗读经典”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。